Lijsterbesdreef, 25 Bergeijk 5571AJ

 

Algemene Voorwaarden & Privacybeleid

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De inhoud van deze website is van algemene aard ten aanzien van de activiteiten van Ancestral Therapy Care. U bepaalt zelf de waarde ervan voor uw eigen situatie. U blijft zelf verantwoordelijk voor de acties die u onderneemt of laat aangaande uw gezondheid. We raden overigens vrijblijvend aan om een huisarts te raadplegen als u informatie en advies wilt hebben aangaande uw specifieke gezondheidssituatie. Ancestral Therapy Care aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie, links of richtlijnen op deze website. 

 

Betalingsvoorwaarden

Deze voorwaarden maken onderdeel uit van de behandelovereenkomst tussen de cliënt en de therapeut.

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen mondeling of per mail uiterlijk 24 uur van te voren afgezegd te worden. Bij het niet (tijdig) afzeggen behoudt de therapeut zich het recht het consult tarief voor de gereserveerde tijd bij de cliënt in rekening te brengen. De nota dient binnen veertien dagen na notadatum te worden voldaan. Blijft de betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de vijftiende dag na notadatum.

De therapeut heeft het recht de behandeling te staken als (verzuim)nota’s niet binnen afgesproken tijd worden betaald.

Tevens kan de therapeut zonder nadere berichtgeving, besluiten de behandeling te staken indien u meer dan 2 keer zonder bericht, niet op afspraak bent verschenen.

 

Overleg

Zo nodig zal Ancestral Therapy Care uiteraard in overleg en na nadrukkelijke toestemming van u, contact onderhouden met uw huisarts of een andere verwijzer.

 

Vergoeding

Als u een aanvullende ziektekostenverzekering heeft afgesloten, kunt u meestal van de zorgverzekeraar een vergoeding ontvangen voor de behandelingen van Ancestral Therapy Care. De daadwerkelijke vergoeding moet u zelf achteraf met uw verzekeraar afstemmen. Behandelingen bij Ancestral Therapy Care betaalt u dus zelf om voor vergoeding in aanmerking te komen dient u vervolgens zelf de factuur bij de zorgverzekeraar in.

 

Klachtenregeling

Bij een klacht wendt de klager zich tot de betreffende therapeut.

De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken en er wordt geprobeerd tot een oplossing te komen.

Indien dat niet het gewenste effect heeft, kan de klager de klacht schriftelijk richten aan één van de landelijk opererende klachtencommissies. De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.

 

Klachten

Heeft u klachten waar we samen niet uitkomen, dan kunt u terecht bij de GAT,  van de beroepsvereniging waarbij ik als therapeut ben aangesloten.  Meer informatie vindt u verder bij de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen.

 

Behandeling

Voorafgaand aan een behandeling legt de therapeut de werkwijze en het behandelplan uit, en geeft hij aan welke handelingen verricht zullen worden. Heeft u bezwaar tegen deze handelingen, maak hier dan direct melding van.

 

Privacy

Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, houdt Ancestral Therapy Care een registratie van medische en administratieve gegevens bij. Alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor de behandeling worden geregistreerd. Ancestral Therapy Care gaat zorgvuldig met deze gegevens om en houdt zich hierbij aan de wettelijk geldende regels.

Besproken onderwerpen blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

Als cliënt heeft u recht op inzage in uw dossier en kunt u een kopie hiervan opvragen.

 

Huisregels en bejegening

Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgesteld om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Daarnaast zijn er voor de omgang met en het behandelen van cliënten ook een aantal richtlijnen opgesteld, volgens welke de praktijk werkt. Beiden met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te houden.

Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden te gedragen.

De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.

Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandeld is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.

Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.

De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).

Wilt u bij het parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.

Als u tijdens het wachten lectuur leest of uw kinderen met speelgoed spelen, wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.

Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de daartoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.

Indien er door bijvoorbeeld geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken, zodat de behandelend therapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.

Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een therapeut van de andere sekse behandeld te worden, dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.

De therapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.

Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn, zal in overleg met de cliënt en therapeut een andere therapeut geadviseerd worden of de behandeling beëindigd worden.